28. 1. 2024

Kázání: Pavel Svoboda, KS Bystřice nad Pernštejnem
Téma: Naše autorita v Ježíši Kristu – jsme posazeni spolu s Kristem na „trůnu v nebesích“
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, 7  aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
Efezským 2:6

Nahrávka na 

.

KÁZÁNÍ

Takový je náš Bůh

Lukáš 15:20  I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.21  Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´22  Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.23  Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,

Nejdříve si řekneme, kým je Ježíš Kristus!

Efezským 1:17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali 18  a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu 19  a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 20  Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21  vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 22 `Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 23  která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Židům 2:7  Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou, 8  všecko jsi podrobil pod jeho nohy.´ Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. 9  Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

 

A nyní, kým jsme my v Kristu Ježíši!

Efezským 2:4  Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,5  probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!6  Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,7  aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

Efezským 3:10  Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,11  podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.12  V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

Římanům 8:15  Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!16  Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.17  A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.18  Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.19  Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Římanům 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.29  Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;30  které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.

Budeme s ním kralovat a soudit anděly!

1 Korintským 6:2  Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti?3  Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života!

Zjevení Janovo 20:6  To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

Zjevení Janovo 22:5  Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

 

Naše místo je teď na trůnu s Kristem. Odtud se díváme na všechny věci, na své nepřátele, na okolnosti!!!

Všechno je nám darováno a máme k dispozici netušené zdroje. Bůh je štědrý dárce!

2 Petrův 1:3  Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 4  Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.

Římanům 11:28  Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. 29  Bůh nelituje svých darů a povolání!

Duchovní dary – Bůh je štědrý, štědrost znamená více duchovních darů, ne jen jeden, více než polovina je dle mého názoru štědrost – často nám vyvstávají verše jako ne každý prorokuje, ne každý mluví jazyky a jsme velice „skromní“ a „minimalističtí“ ve svém očekávání po duchovních darech a ve své víře, co nám Bůh chce dát. On je štědrý, on není skoupý.

 

Každý z vás se nachází někde mezi hříšníkem spaseným milostí a tím kdo je posazen na trůnu s Kristem! Kde se zrovna nacházíš? Každý nechci se vám zodpoví tuto otázku sám. Je pro tebe v této otázce životně důležité, čemu věříš?

Věříš tomu, že jsi jen hříšník spasený milostí, že si jen prach, že jsi nehodný, že Bůh a jeho dary jsou pro tebe daleko a že vítězný život patří jen těm pár nahoře. Žiješ v odsouzení, depresi a sebelítosti? Bojuješ s hříchem a prohráváš? Vyčítáš Bohu, že nevyslýchá tvé modlitby, a že na tebe zapomněl? Závidíš druhým a srovnáváš se s nimi? Nebo sedíš s Kristem na trůnu a jsi si vědom toho kým jsi v Kristu, co ti daroval, co máš k dispozici a jak velký je Bůh, kterému věříš.

Je dobré mít v srdci pravdu, že jsem hříšník spasený milostí a každý křesťan by to ve svém životě měl zakusit a držet ve svém srdci. Ale neměli bychom tam skončit. Ďábel chce, abychom tam zůstali a dále se neposunuli. Asi před 14 dny oslovilo, že nemusíme prohrávat v boji s pokušením a hříchem. I v této oblasti nám Ježíš na kříži daroval svobodu a vítězství. Oslovil mě verš Římanům 6:6  Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.7  Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Mrtvola už nemůže řešit. Jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. 2 Korintským 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! Mám nové srdce. A tak tomu teď věřím a když přijde pokušení, tak si tento verš připomínám a s vírou vyznávám.

Nebo už ses posunul. Už se drápeš na trůn nebo už na něm dokonce poposedáváš? Nebo už na něm sedíš s neochvějnou jistotou? Toto je místo, které pro tebe Ježíš připravil, je to místo vítězství.

Malá poznámka na dokreslení. Když se potom na trůnu už pěkně usadíme a zabydlíme, pak ďábel změní taktiku, když už u nás není úspěšný s obviňováním a odsuzováním, pak to zkusí s pýchou. Kdosi řekl, že pýcha je zákeřný nepřítel, protože se neustále za námi vleče. Přichází nenápadně, někde zezadu. Potřebujeme plášť pokory, který by nás přikrýval.

 

Důležitost propojení s hlavou!

Řekli jsme si, že jsme tělo Kristovo a jsme s ním posazeni na trůnu. Tělo potřebuje hlavu, aby bylo úplné a potřebuje i jednotlivé údy, aby bylo zcela funkční. A tělo potřebuje propojení s hlavou. A nejen krk ale každý úd toho těla potřebuje být napojen na hlavu. Abychom mohli například pohnout prstem na ruce nebo na noze, musí k tomu hlava vydat patřičný příkaz. A všechny údy by měly být navzájem propojené, a měly by se podpírat. Kdyby nebyly propojené, tak by nám něco mohlo upadnout, jak při malomocenství, například prst, ruka nebo noha.

Efezským 4:15  Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,16  z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Vidím velice důležité, aby tělo vědělo, co chce dělat hlava. Hlava dává příkazy a hlavou církve, tj. těla Kristova, je Ježíš. V modlitbě Otčenáš se píše buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Potřebujeme dnes a více než kdy jindy vědět co je v nebi, co chce dělat hlava, a pak to naplňovat na zemi. Nevím jak vy, ale já už nechci ztrácet čas a dělat věci jen proto, že se vždycky tak dělali. Každý z nás a i my jako tělo Kristovo se můžeme rozhodnout dělat spoustu věcí, můžeme si to odhlasovat a pak se pomodlit pane požehnej to. Ale já už tak ty věci dělat nechci. A nechci je dělat ze svých sil. Chci vědět, co dělá hlava a pak v Boží síle vyjít a ty věci dělat.

Potřebujeme slyšet Boží hlas každý jednotlivě i společně jako církev. A i v této oblasti je důležité čemu věříš? Věříš tomu, že Bůh mluví jen k několika málo vyvoleným křesťanům, pastorovi a možná ještě tak k vedoucímu skupinky? John Bevere v knize Přiblížit se k Bohu popisuje situaci, kdy k němu Bůh promluvil, že On s námi komunikuje neustále. A má různé způsoby komunikace s námi a my je musíme znát a naučit se je rozlišovat. Skrze tichý hlas Ducha svatého, skrze slovo v Písmu, skrze knihy, skrze druhé lidi, skrze duchovní dary, skrze sny, skrze anděly, slyšitelným Božím hlasem, … Musíme věřit, že Bůh k nám chce mluvit mnohem častěji, než si dosud myslíme.

Pomalu se blížím k závěru a na závěr chci připomenout 1 ze způsobů, jak se napojit na hlavu, jinými slovy jeden ze způsobů, jak komunikovat s Bohem. A to je mluvení jinými jazyky. Dovolím si říct jednu takovou myšlenku, že kdyby mi Bůh řekl, že si mohou vybrat jenom 1 duchovní dar ze všech darů, o kterých se v Bibli píše, pak bych si vybral dar mluvení v jiných jazycích. Není tady prostor o tom mluvit dopodrobna, tak jenom pár myšlenek. Mluvení v jazycích má vícero využití. V prvé řadě se píše v Bibli, že tím budujeme sami sebe, dále se přimlouváme za druhé, jak nám Duch svatý dává na srdce a že když mluvíme v jazycích, tak se také máme modlit abychom je vykládali (pak je to v podstatě proroctví). A Bible nás vybízí, abychom se modlili v jazycích neustále. Výhoda tohoto daru je, že můžete pracovat a přitom se modlit v jazycích, že můžete mluvit se svým šéfem a přitom se modlit v jazycích, že můžete řešit nějaký problém a přitom se modlit jazycích… takže v podstatě neustále můžete být propojeni s Bohem. Apoštol Pavel napsal modlím se v jazycích více než všichni ostatní. A věřím tomu, že to byl i 1 z důvodů, proč toho Pavel pro Boha tolik udělal.