Poklady z Bible

Petr Trefný


Možná o této knize víte jen z doslechu. Možná jste o ní slyšeli a zajímalo by vás, co tam je, ale ještě jste se nedostali k tomu si ji otevřít. U mne to bylo zpočátku také tak. Proto mne potěšilo, když jsem dostal malý Nový zákon od Gedeonů*, když jsem šel do 2. ročníku VŠ. Od té doby uteklo mnoho času a stále znovu si v ní čtu a žasnu nad moudrostí, která je v ní obsažena. Rád bych se chtěl se svými objevy občas podělit se čtenáři našeho PO.

Dnes to bude o úplatcích. Co se v Bibli píše o úplatcích? Vyhledávač podle slov nalezl 15 veršů z různých míst Bible. První odkaz ukazuje na morální profil těch, kteří měli rozhodovat v soudním systému národa Izraele, a je z druhé knihy Mojžíšovi:

  • Exodus 18, 21 Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.

O kousek dále je popsáno, co takový úplatek způsobuje:

  • Exodus 23, 8 Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých.
  • Deuteronomium 16, 19 Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých.

Verše ukazují na to, že úplatek vede k slepotě ve věci práva a spravedlnosti. Toto je vyjádřeno dále:

  • Přísloví 17, 23 Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva.

Dále je psáno o Bohu, že úplatky nepřijme:

  • Deuteronomium 10, 17 Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek,

Bůh varuje před úplatky, které vedou ke křivému svědectví. Ve starozákonní době mohli dva nebo tři křivě vypovídající svědci přivést k odsouzení na smrt nevinného. Mnoho spravedlivých takto přišlo o život, a i Ježíš byl takto obviněn a odsouzen. Myslím, že v dnešní době se uplácí spíše pro vlastní zisk.

  • Deuteronomium 27, 25„Buď proklet, kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a prolil nevinnou krev.“ A všechen lid řekne: „Amen.“

Za úplatky také Bůh často svůj vyvolený lid Izraele kárá, a to v době, kdy už byli usazení v zaslíbené zemi před příchodem Ježíše Krista.

Setkal jsi se už někdy s úplatkem? Já se s ním osobně setkal poprvé v autoškole. Bylo mi řečeno, že je to na „občerstvení pro inspektory“, ale já nic nepřispěl. Autoškolu jsem udělal až na potřetí. Potom jsem se setkal se spolužákem ze střední školy, který úplatek dal a obhajoval to těmito slovy: „Ty to bereš moc striktně. Co bych měl já říci těm 200 lidem, které jako vedoucí ve firmě mám pod sebou, kdybychom tu zakázku nedostali?“ Neuvědomil si, že u konkurence je úplně stejné množství těch, kteří tu zakázku nedostali kvůli tomuto úplatku.

Přál bych našemu národu i naší obci, abychom si zvolili lidi bezúplatné, kterým bude spravedlnost přednější než postranní dar, byť vysoký. Vážím si těch, kteří tlaku úplatků odolávají a nechci odsuzovat ty, kteří je vzali anebo dali. Raduji se z toho, že Bůh má rád i ty, kd  o úplatky berou a chce jim pomoci s tím přestat. Takovým příkladem může být celník Zacheus, který po setkání s Ježíšem změnil celý svůj život.

*Mezinárodní svaz Gedeonů je sdružení křesťanských podnikatelů a odborníků, kteří se sdružují ve 200 zemích za jediným cílem. Účelem tohoto sdružení je nést Kristovo evangelium všem lidem, aby tak mohli poznat Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Gedeoni rozdávají Bible jako dárek zdarma. Bible a Nové zákony se tisknou a posílají díky štědré podpoře jednotlivých křesťanů a místních sborů, církví.