Vážení a milí,

dostalo se ke mně, že některým z vás v současné situaci značně chybí chvály. A i když je možné si něco pustit z nahrávky, tak to prý „není ono“. Rozhodl jsem se tedy pokusit se vám chvály zprostředkovat trochu jiným způsobem. Bude sice chybět melodie, rytmus, barva, dynamika a jiné hudební aspekty, ale o to víc se budeme moci soustředit na text. Rozebereme si, co vlastně zpíváme, a podíváme se, jak tomu rozumíme. Ono už jen přečtení samotného textu bez hudebního zabarvení může být velice přínosné…

Vybral jsem chválu poměrně dobře známou. Leč oficiálně je nazvaná Tobě, králi toužím, v našem hudebním zeměpisném pásmu je též známá jako Dávám ti srdce své.

Tobě, Králi, toužím čest, slávu vzdát,
celým srdcem chválím jméno Tvé.
Ze vší síly zpívám a vzdávám dík,
před Tebou se skláním, Pane můj.

Dávám Ti srdce své
i duši svou,
chci jen pro Tebe žít.
S každým nadechnutím,
s každým procitnutím
chci jen Tvou cestou jít.

Zdroj: https://tyjsiduvod.webnode.cz/products/tobe-krali-touzim-i-give-you-my-heart/

Autor

Autorem této skladby je australský skladatel Reuben Morgan, známý to člen hudební skupiny Hillsong Worship. V žádném případě se nejedná o interpreta stylu One-hit wonder (umělec jednoho hitu), na své hudební konto si připsal autorství či spoluautorství mnoha dalších, rovněž celosvětově známých, chvalozpěvů jako např. My Redeemer Lives (znáte jako Ježíš žije v nás), Mighty to Save (u nás známé ve slovenském překladu jako Vládca) či This Is Our God (přeloženo do češtiny pod názvem Tohle je Bůh náš).

Píseň byla napsána již v polovině 90. let (konkrétně v roce 1995) a vyšla v rámci alba God Is in the House (doslova Bůh je v domě) dne 30. června 1996.

Autorizovaný překlad do češtiny má na svědomí František Krupička. Pro studijní účely nám ale jistě bude užitečná i originální verze:

This is my desire to honor You
Lord, with all my heart, I worship You
All I have within me, I give You praise
All that I adore is in You

Lord, I give You my heart
I give You my soul, I live for You alone
Every breath that I také, every moment I’m awake
Lord, have Your way in me

Zdroj: https://www.lyricsfreak.com/h/hillsong/i+give+you+my+heart_20817284.html

O čem tedy zpíváme?

Tobě, Králi,…

Už jen to, jak Boha oslovujeme, o něčem vypovídá. V celé písni najdeme pouze oslovení „král“ a „pán“. Obě slova vyjadřují postoj úcty, jsme si vědomi autority Boha a přistupujeme k němu jako k vládci. Ukážeme si to i na anglickém originále, kde je použito slovo „lord“. Tento výraz překládáme jako „pán“. A často právě v autoritativním charakteru. Můžete jej slyšet v mnoha historických filmech či knihách, kdy je používán k oslovení šlechtice. Už jen tímto oslovením předáváme Bohu do rukou moc nad námi a uznáváme/vyznáváme, že je naším vládcem.

…toužím čest, slávu vzdát,

Vzdát čest a slávu… víme, co toto spojení skutečně znamená a obnáší? Jen pojednání o tom, jak chápeme čest by vydalo na poměrně obsáhlou publikaci, neboť toto slovo je poměrně těžké definovat a může nabývat různých významů.

Zde můžeme říci, že pokud někomu vzdáváme čest, prokazujeme mu úctu. Přiznáváme mu určité postavení a daná osoba je pro nás zvlášť významná.

A našemu vládci tuto čest prokazovat chceme. Dokonce používáme termín „toužíme“. To se ostatně shoduje i s anglickým originálem, kde najdeme slovo „desire“. To se používá pro vyjádření silných emocí a překládáme ho tedy většinou jako „touha“. Pokud tedy tuto chválu zpíváme upřímně, pak prokazovat Bohu úctu je pro nás velice silným přáním.

…celým srdcem chválím jméno Tvé.
Ze vší síly zpívám a vzdávám dík,

Výraz „celým srdcem“ je dobře vysvětlen v 1. Samuelově, 7. kapitole, 3. verši:

Samuel vyzval celý izraelský dům: „Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců.“

Výraz celým srdcem tak odpovídá i dalšímu verši skladby. Zpíváme ze vší naší síly. Výkon, který podáváme, když Bohu vzdáváme dík a chválíme ho, je výsledkem našeho maximálního snažení a úplného soustředění.

…před Tebou se skláním, Pane můj.

A opět tu máme výraz úcty k našemu vládci. Zde tedy platí podobné, jako jsme zkoumali v první části sloky.

Úkol pro nadšené: Skutečné „sklonění se“, tedy nejenom úklona hlavy, ale sklonění celého těla/pokleknutí je vcelku silným výrazem pokory. Pokud jste to nezažili, zkuste se například sklonit před svým manželem/manželkou/přítelem/… Snáze se o tom zpívá, než se to fyzicky provádí.

Dávám Ti srdce své
i duši svou,

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,… 5. Moj 10,12

Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. 2. Par 15,12

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘… Mat 22,37

Vidíme, že pokud se v Bibli píše, že něco činíme celým srdcem a celou duší, míní se tím skutečně kompletní záležitost.

Pokud zpíváme, že Bohu dáváme srdce i duši (není sice zmíněno, že celé/celou, ale ani že jen jeho/její část), pak nám toho moc nezbývá. Máme tím na mysli, že se Bohu dáváme cele k dispozici. A ač to může znít jako křesťanské klišé, zamysleme se nad tím, co to pro nás znamená, neboť každé klišé má svůj původní nezkažený význam…

 …chci jen pro Tebe žít.
…chci jen Tvou cestou jít.

Anglický originál v posledním verši používá hůře přeložitelné spojení „have your way in me“. Přesný překlad do češtiny by nebyl úplně přínosný. Můžeme se ale dočíst, co o tomto verši říkají sami anglicky hovořící křesťané.

David Westerfield se na to dívá tak, že tímto prohlášením dáváme Bohu do ruky plnou moc nad tím, co nám přijde do života. Klidně i zkoušky, jakými procházel Jób.

https://davidwesterfield.net/2008/11/lord-have-your-way-in-me/

Pokud se podíváme na naši verzi, zpíváme zde, že chceme jít Boží cestou. Ale ta může být různá. Koneckonců může být i podobná té Jóbově.

Podívejme se do 9. kapitoly Lukášova evangelia do veršů 57 – 62:

Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“ A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“ Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“

Je tedy vidět, že život s Bohem nepřináší pouze příjemné situace. I to bychom měli mít na paměti, když tuto chválu zpíváme.

S každým nadechnutím,
s každým procitnutím

Přestože je i toto vyjádření trochu poetické, přináší nám podrobnější výklad toho, jak se stavíme k poslední větě. Boží cestou chceme jít stále, denně, bez přestání. Vše, co děláme, chceme dělat pro něj, a to v každém okamžiku. V anglickém originále doslova stojí, že máme na mysli každou chvíli kdy jsme vzhůru.

Závěr

Když se tedy takto podíváme na text této skladby, zjistíme, že jde o poměrně závažná slova. Nezpíváme zde o tom, co pro nás Bůh udělal, ale o tom, co my chceme dělat pro něj. Myslíme-li to tedy vážně, když zpíváme tuto píseň, dáváme si poměrně náročný závazek.

Pokud bychom chtěli shrnout tuto píseň do krátké věty, mohla by znít například takto:

Pane, chci tě ctít, jak nejlépe umím, a vždy a všude být ve tvých službách.

V takovémto konstatování pak můžeme najít prvky podobné vazalské přísaze leníka k jeho lennímu pánovi. Nuže tedy, chcete-li být opravdu plně ve službách Kristových, pějte tuto píseň směle a s nadšením neb lepšího pána jste si vybrat nemohli.

Závěrem nezbývá než dodat, že se jedná pouze o můj pohled na danou problematiku. Je pochopitelné, že můžete daný text chápat rozdílně. Tak jako tak, hlavním posláním tohoto pojednání budiž výzva, ať se zamýšlíme nad tím, co zpíváme.

S pozdravem
Matěj Petr