Rodinné vztahy

Mám dojem, že v dnešní době rozvrácených vztahů, zvláště v rodinách, už lidé ani neví, jak se zdravě chovat. Tak tady je manuál z „nepopulární a zastaralé“ Bible.

Boží návody, jak žít, tu nejsou k nějakému našemu sekýrování, ale k tomu, aby nám bylo dobře a nazraňovali jsme druhé lidi, ale nakonec ani sami sebe. A kdo má rád jizvy na duši? Někdy se nám Boží rady (pravdy) přijímat nechce, ale takhle je to dané a jinak to nefunguje.

Pro manžele

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni. (Žd 13,4)

Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen a podobně i žena muži. (1.K 7,3)

Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. (Př 3,29)

Pro muže

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. (Ko 3,19)

Muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. (Ef 5,28-29)

A tak i každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. (Ef 5,33)

Pro ženy

Žena ať má před mužem úctu. (Ef 5,33)

Ženy podřizujte se svým mužům. (Ko 3,18)

Prokazujte /muži/ jen dobro a žádné zlo. (Př 31,12)

Pro rodiče

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly. (Ko 3,21)

Otcové /ale i matky/, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a nepomenutích. (Ef 6,4)

Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti. (2.K 12,14)

Pro děti

Děti poslouchejte své rodiče. Cti otce svého i matku svou, je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. (Ef 6,1-3)

Poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. (Př 1,8)

Pečuj o vdovy. Má-li některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. (1.Tm 5,3-4)

Pro všechny

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. (L 6,31)

Nedychti v srdci /po cizí ženě/ po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí! (Př 6,25)

Hned šel za ní /za cizí ženou/ jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, spěchá do osidla jako ptáče. (Př 7,22-23)

Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. (Př 11,22

Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

(Př 12,4)

Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. (Př 15,17)

Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto shovívavý spory uklidňuje. (Př 15,18)

Neštěstím pro otce je syn hlupák, svárlivá žena jak neustálé zatékání vody. (Př 19,12)

Lépe je bydlet na střeše v koutku, než se svárlivou ženou ve společném domě. (Př 21,9)

Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. (Př 23,20)

Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce. (Př 23,15)

Město se strženými hradbami, je muž, který se neovládá. (Př 15,17)